Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Denetimli Serbestlik Koruma Kurulları

TANITIM

Koruma kurullarının amacı; suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin, topluma uyumunu kolaylaştırmak için yardım yapılmasıdır. Yardım yapılırken geçici ayni veya nakdi yardım yerine iş sağlama veya kendi işlerini kurmaları yönünde meslek edinmelerinin sağlanmasına öncelik verilir.

 

Koruma Kurulları, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun 16 ve 17 nci maddelerinde; 18/04/2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliğinin 101 ila 111 inci maddelerinde düzenlenmiştir.

 

Koruma Kurulları adalet komisyonunun bulunduğu yerlerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı olarak görev yapmaktadır. Kurulun başkanı Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısıdır.

 

Cumhuriyet başsavcısı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Bu üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

 

Cumhuriyet başsavcısının onayı ile koruma kurulları üyeleri dışında kişi ve kurumların temsilcileri kurulları toplantılarına katılımcı olarak davet edilebilir veya katılımcı olarak katılmayı isteyenlerin de talepleri kabul edilebilir.

Koruma kurullarının yazı işleri hizmetleri, denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünce yürütülür.
KORUMA KURULLARI ÜYELERİ
 

Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısı,

 

Baro temsilcisi,

 

Belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı,

 

Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü,

 

Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü,

 

Millî eğitim müdürü,

 

Sosyal hizmetler müdürü,

 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi,

 

Teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü,

 

Ziraat ve Halk Bankası müdürleri,

 

Varsa ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği yöneticileri ile varsa kamuya ait fabrikalar

 

İstekleri hâlinde o yerde şubesi bulunan kamuya yararlı dernek veya vakıflar ve özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet başsavcısı tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşur.
KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ

Kurulların görevleri şunlardır:

1) Suçtan zarar gören kişilerin suç nedeniyle karşılaştıkları, sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların çözümünde yardımcı olmak.

 

2) Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak.

 

3) Ceza infaz kurumundan salıverilen çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak; salıverilen diğer hükümlülere de bu konuda yardımcı olmak.

 

4) Suçtan zarar gören veya ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülere öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik şube müdürlüğü tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

 

5) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.Koruma Kurullarına Başvuru
Kurullara; aşağıda sayılan kişiler, bunların kanunî temsilcileri veya avukatları başvurabilir.

1) Suçtan zarar görenler.

 

2) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler.

 

İlgililer, başvurularını denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü veya bürosuna yapar. Dilekçeye başvuru konusu ile ilgili belgeler eklenir.
Koruma kurullarına yapılan başvuruların kabulü sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

1) Koruma kurullarına başvurular, ilgililer tarafından dilekçe ile yerleşim yerindeki şube müdürlüğü veya büroya yapılır. Sözlü başvuru halinde tutanak düzenlenerek aynı işlem yapılır.

 

2) Koruma kurullarının yetki alanı, bulunduğu yerdeki adalet komisyonunun yetki alanı ile sınırlıdır. Bu bakımdan dilekçeler işleme alınmadan önce yetki yönünden incelenir. Yetki kapsamında olmayan başvurular muhabere defterine kaydedildikten sonra yetkili olan koruma kurulunun bulunduğu şube müdürlüğüne gönderilir ve durum kişiye bildirilir.

 

3) Koruma kurullarının görev alanına girmeyen başvurular muhabere defterine kaydedildikten sonra ilgili kuruma gönderilir ve durum kişiye bildirilir.

 

4) Başvuruda bulunan kişinin, başvurma yetkisinin bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

 

5) Başvuru koruma kurulları defterine kaydedilir.

 

6) Başvuruda;
 

a) Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,

b) Yerleşim yeri belgesi,

c) Suçtan zarar gören kişiler bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı veya soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,

ç) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için "Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu",

d) Talep konusu dikkate alınarak ekonomik durumunu gösteren belgeler, varsa Türkiye İş Kurumu kayıt belgesi veya numarası ile eğitim veya mesleki durumunu gösterir belge, şube müdürlüğünce gerekli görülen diğer belgeler, istenir.

 

Eksik belge ile yapılan müracaatlar kayıt altına alınır ve ilgiliden onbeş gün içinde eksikleri tamamlaması istenir. Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti olmaksızın eksikliklerini tamamlamaması durumunda dilekçelerinin değerlendirilmeyeceği kişiye bildirilir.

 

7) Talep sahibi kişiyle mutlaka yüz yüze görüşülerek kişinin ihtiyaç duyduğu asıl yardımın ne olduğu belirlenir. Görüşmeleri şube müdürlüğü veya büroda görevli denetleme memuru yaparak, kişinin ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı "koruma kurulu başvuru değerlendirme formu" düzenlenir.

 

8) Görev veya yetki alanına girmeyen başvurular ile süresinde tamamlanmayan eksik başvurular şube müdürü tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
Başvuruların Değerlendirilmesi
 

Eksik belgesi bulunmayan başvurular en kısa sürede şube müdürlüğünce incelenir ve en yakın kurul toplantı gününe kadar hazır hale getirilir. Bu kapsamda;

 

1) Koruma Kurullarına başvuran her kişi için bir dosya açılır. Dosyanın içerisinde, talep konusunu ve yapılan çalışmaların bulunduğu koruma kurulları başvuru değerlendirme formu ile bu Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin (e) bendinde istenilen başvuru belgeleri yer alır. Dosya üzerine talep sahibinin adı soyadı, talep konusu ve koruma kurulları defterindeki kayıt numarası yazılır.

 

2) Koruma Kurulları kişinin talebini değerlendirirken; dosyasını göz önünde bulundurur ve talebe bağlı kalmaksızın en uygun yardımı sağlar.

 

3) Talep edilen yardımla ilgili proje, sertifika veya çalışmalar mutlaka istenir ve bunlar kişi ile birlikte değerlendirilir. Kişinin yapması gereken çalışmalar veya katkı sağlayacağı hususlar gözden geçirilir ve kişilerin çalışmalara aktif olarak katılımı sağlanır.

 

4) Kişilerin talepleriyle ilgili çalışmaların, bir ay içerisinde tamamlanarak koruma kurulunda görüşülmesi sağlanır. Koruma kurulunda, dosyanın daha ayrıntılı hazırlanmasına veya başka çalışmaların yapılmasına karar verilmesi halinde, eksiklikler veya yapılacak çalışmalar da aynı süre içerisinde tamamlanır.

Adres

Şehitler Mahallesi Kale Caddesi No:1 PK:25400 Erzurum / Oltu

Telefon

+90 442 816 22 06

+90 442 816 45 52

E-Posta

oltucbsisaretadalet.gov.tr